top of page
Kanunların Gözden Geçirilmesi

MAKALELER

UZAKLAŞTIRMA TALEP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


"...... .. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NETALEP EDEN : Uzaklaştırma Edenin Adı, Soyadı, TC Kimlik numarası, Adresi yazılmalıdır.


ALEYHİNE TEDBİR

TALEP EDİLEN : Aleyhine Tedbir Talep edine Tarafın Adı, Soyadı, TC Kimlik numarası, Adresi yazılmalıdır.


KONU : 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince, gerekli önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınmasına ilişkin taleplerimin sunulması hakkındadır.

AÇIKLAMALAR:


1-Dilekçenin ilk kısmında tedbir talep eden kişinin başından geçen olaylar anlatılmalı, neden tedbir talep ettiği detaylı bir şekilde izah edilmelidir. Şiddet söz konusu ise ne kadar süre devam ettiği, ne sıklıkla uygulandığı, şiddettin fiziksel mi sözel mi olduğu açıklamalı varsa deliller desteklenmelidir. Israrlı takip söz konusu ise takibin hangi yolla yapıldığı ne zamandır devam ettiği açıklanmalıdır.


2-Aile söz konusu ise evlilik ile ilgili genel bilgiler verilmelidir. (Örn: kaç çocuk olduğu , çocukların yaşı ve evliliğin ne kadar devam ettiği gibi.)


3.Yukarıda detaylı olarak izah ettiğim sebeplerle bana karşı yapılan bu eylemlerin önlenebilmesi amacıyla 6 ay süre ile 6284 Sayılı kanunun 5. Maddesinin 1. Fıkrasında düzenlenen tedbirlere hükmedilmesini talep etmekteyim.


6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun


“MADDE 5 – (1) Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine, bir kaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:

a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.

b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.

c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.

ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin

refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.

d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.

e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.

f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.

g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.

ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.

h) Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması.

ı) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.


(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim tarafından yirmidört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.


(3) Bu Kanunda belirtilen tedbirlerle birlikte hâkim, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında karar vermeye yetkilidir.


(4) Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla hâkim, şiddet

mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.”


HUKUKİ SEBEPLER:6284 Sayılı Kanun , TMK , HMK ve İlgili Mevzuat


HUKUKİ DELİLLER: Hastane Kayıtları,Telefon kayıtları, Fotoğraflar, Tanık Beyanları vs. her türlü yasal delil.


NETİCE-İ TALEP: Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle re’sen nazara alınacak sebepler muvahecesinde, bana karşı gerçekleştirilen eylemlerin önlenmesi ve bu eylemlere karşı benim ve ailemin korunabilmesi için 6284 Sayılı kanunun 5/1/a-c-e-f maddesi gereğince;


- Bana karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamalarına,

- Benim bulunduğum konuta, okula ve işyerine yaklaşmamalarına,

- Benim şahsi eşyalarıma ve ev eşyalarıma zarar vermemelerine,

- Beni iletişim araçlarıyla(telefon, mail , sosyal medya vb.) veya sair surette rahatsız etmemelerine,

Ayrıca 6284 Sayılı kanunun kapsamında Mahkemenizce gerekli görülecek diğer koruyucu ve önleyici tedbirlere 6 ay süre ile karar verilmesini, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.


Ad-Soyad

İmza"
Yalçıner & Erol Hukuk ve Danışmalık Bürosu olarak aile hukukunda uzman avukat kadromuz ile aile hukukundan doğan tüm uyuşmazlıklara ilişkin her türlü hukuki desteği nitelikli bir şekilde müvekkillerimize sağlamaktayız. Sorularınız ve detaylı bilgi için bize telefon, whatsapp, mail ve diğer iletişim kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz.


Aile Hukuku alanındaki diğer makale ve yazılarımıza da buradan ulaşabilirsiniz.

17.088 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page