top of page
Kanunların Gözden Geçirilmesi

MAKALELER

İSTİRDAT DAVASINDA HUKUKİ YARAR HAKKINDA YARGITAY KARARI!Yargıtay, imzaya itiraz davası devam ettiği süre zarfında haciz tehdidi altında borcu ödemek zorunda kalan borçlunun İcra Müdürlüğüne başvuruda bulunarak haciz tehdidi altında kendisinden alınan paranın iadesini istemesi üzerine, icra müdürünün bu talebini kabul etmemesi halinde İİK'nın 16/2 maddesi gereğince süresiz şikayet yoluna başvurması gerektiğini; süresiz şikayet yoluna başvurmaksızın istirdat davası açmasında hukuki yarar olmadığına karar vermiştir. İlgili karar aşağıdaki gibidir:


T.C YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas: 2017/ 4515 Karar: 2018 / 5708 Karar Tarihi: 13.11.2018

Davacı vekili, davalı tarafından iki adet senede istinaden davacı hakkında icra takibi yapıldığını, davacının ... 11. İcra Hukuk Mahkemesine imza itirazında bulunduğu halde icra tehditi altında senet bedellerini icra dosyasına yatırmak zorunda kaldığını, icra hukuk mahkemesince imza itirazının kabulü ile takibin davacı yönünden durdurulmasına karar verildiğini ileri sürerek davacının icra tehdidi altında icra dosyasına yatırdığı 6.500,00 TL'nin yasal faiziyle birlikte davalıdan istirdatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkemece, dava İİK'nın 72/7 maddesindeki hak düşürücü süre geçtiği için reddedilmiş ise de bu madde koşulları somut olayda oluşmadığı için mahkeme gerekçesi yerinde değildir. Kambiyo senetlerine mahsus özel yolla yapılan takipte borçlunun itirazı takibi durdurmadığı için adı geçenin dosya borcunu ödediği görülmektedir. Bundan sonra icra mahkemesinin kararı ile borçlunun imza itirazı kabul edilerek takibin durdurulduğu anlaşılmıştır. Bu durumda İİK'nın 361.maddesinde belirtilen koşullar oluşmuş ve borçlu ödenmemesi gereken parayı ödemiş olduğundan bu meblağı herhangi bir hükme hacet kalmadan alacaklıdan ve bu takip dosyasında isteyebilir. (Y. 12.HD 15.06.2004 tarihli ve 2014/11561 E. -2014/15261) Buna göre, davacı borçlunun icra hukuk mahkemesinde açtığı ödeme emrine karşı imzaya itiraz davasında verilen kararın kesinleşmesinden sonra İİK'nın 361. maddesine göre icra müdürüne başvurarak kendisinden alınan paranın iadesini istemesi ve icra müdürünün bu talebini kabul etmemesi halinde İİK'nın 16/2 maddesi gereğince süresiz şikayet yoluna başvurması gerekir. Hakim, önüne gelen bir davada, dava şartlarının mevcut olup olmadığını re'sen gözetmelidir. Olumlu dava şartlarından biri de, davacının o davayı açmakta "hukuki yararının" bulunmasıdır. Açılmasında davacısı yönünden hukuki yarar bulunmayan bir dava, dava şartının yokluğundan dolayı reddedilmelidir.


Sorularınız ve detaylı bilgi için bize telefon, whatsapp, mail ve diğer iletişim kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz.

240 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page