top of page
Kanunların Gözden Geçirilmesi

MAKALELER

SENET BEDELİNİN LEHDARA ÖDENDİĞİNE İLİŞKİN İTİRAZLAR SENET HAMİLİNE KARŞI İLERİ SÜRÜLEMEZ
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

2016/24731 E. ,

2017/15452 K.


"ÖZET: Senet bedelinin üçüncü kişiye (lehdara) ödendiğine ilişkin itirazlar senet hamili alacaklıya karşı ileri sürülemez."


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :


Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlandığı, örnek 10 numaralı ödeme emri tebliği üzerine borçlunun yasal sürede icra mahkemesine yaptığı başvuruda, sair itirazlarıyla birlikte takip dayanağı bono bedelini lehdara ödediğini ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği anlaşılmıştır.


İtiraz tarihi itibariyle uygulanması gereken 6102 sayılı TTK.'nun 778. maddesi göndermesi ile bonolar hakkında da uygulanması gerekli olan aynı Kanunun 687. maddesi gereğince, bonodan dolayı kendisine müracaat edilen kimse önceki hamillerden birisiyle kendisi arasında doğrudan doğruya mevcut olan münasebetlere dayanan şahsi def’ilerini yetkili hamile karşı ileri süremez. Ancak, hamilin bonoyu iktisap ederken bile bile borçlunun zararına hareket ettiğinin takip hukuku açısından geçerli yazılı bir belge ile kanıtlanması halinde anılan def’iler yetkili hamile karşı da ileri sürülebilir.


Somut olayda, takip dayanağı bononun incelenmesinde, muteriz borçlunun keşideci, lehtarın Volkan Ünal olduğu ve lehtarın cirosu ile bonoyu devralan alacaklı ...'in yetkili hamil sıfatı taşıdığı görülmüştür.


Borçlunun iddiası borcun lehdara ödendiğine ilişkin olup üçüncü kişiye yapılan ödemeler, alacaklıya karşı ileri sürülemez. Üçüncü kişiye yapılan ödeme borçluyu borçtan kurtarmaz. Yapılan bu ödemede iyiniyetten bahsedilerek borçlunun borçtan kurtulduğu sonucuna ulaşılamaz.


O halde, borçlu icra mahkemesine başvurusunda TTK.'nun 687. maddesinde belirtildiği gibi alacaklı hamilin bonoyu iktisap ederken bile bile zararına hareket ettiğini iddia ve ispat etmediğine göre mahkemece itirazın reddi yerine kabulü ile takibin durdurulmasına karar verilmesi isabetsizdir.


SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Bu konuda tecrübeli olan avukatlarımızdan hukuki danışmalık alabilir, sorularınız ve detaylı bilgi için bize telefon, whatsapp, mail ve diğer iletişim kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz.

11 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page