top of page
Kanunların Gözden Geçirilmesi

MAKALELER

KENDİ ARSASINDA İNŞAAT YAPMAK İÇİN RUHSAT ALMIŞ OLMAK KOMŞU ARSAYA YAPILAN İNŞAATI HAKLI GÖSTERMEZYargıtay 8. Hukuk Dairesi

2018/3776 E. ,

2019/6022 K.


"ÖZET: Kendi arsasına inşaat yapmak için belediyeden ruhsat almış olmak komşu arsaya yapılan işgali haklı göstermeyeceği gibi böyle bir durumda inşaat yapanın iyi niyetinden söz edilemez."


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine, davalının temliken tescil talebinin kabulüne karar verilmiş olup hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

K A R A R Davacı vekili, müvekkilinin maliki olduğu 267 ada 2 numaralı parsele komşu parsel maliki olan davalının yaptığı inşaatı taşırarak tecavüz ettiğini belirterek müdahalenin önlenmesini ve binanın kal’ini, ayrıca kendi parselinde bulunan binanın yola tecavüzü olmadığının tespitini talep etmiştir. Davalıya dava dilekçesi usulüne uygun tebliğ edilmiş, süresinde cevap dilekçesi sunmamış ancak yargılama esnanında 30.04.2015 tarihli dilekçe ile karşı dava açarak temliken tescil talebinde bulunmuştur.

Mahkemece yapılan yargılama sonunda, davacının müdahalenin meni, kal ve taşınmazının yola müdahalesinin bulunmadığı tespiti talebinin reddine, davalının temliken tescil talebinin kabulüne dair verilen; karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, müdahalenin önlenmesi ve kal, karşı dava ise temliken tescil talebine ilişkindir. 1.Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına, mevcut deliller Mahkemece takdir edilerek karar verildiğine ve takdirde bir isabetsizlik bulunmadığına göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2. Davacının çaplı taşınmaza vaki müdahalenin önlenmesi ve kal talebine gelince; komşu parsel malikinin kendi parseline bina yapımı için belediyeden ruhsat almış olması, davacıya ait dava konusu taşınmaza yapılan işgali haklı göstermeyeceğinden ve davalının iyiniyetinden bahsedilemeyeceğinden elatmanın önlenmesi ve kal talebinin kabulüne, karşı davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm verilmiş olması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (2.) bentte açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazları yerinde görüldüğünden kabulüyle, 6100 sayılı HMK’nin Geçici 3. maddesi yollamasıyla HUMK’un 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, (1.) bentte açıklanan nedenlerle sair temyiz itirazlarının REDDİNE, taraflarca HUMK'un 440/I maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 17/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Bu konuda tecrübeli olan avukatlarımızdan hukuki danışmalık alabilir, sorularınız ve detaylı bilgi için bize telefon, whatsapp, mail ve diğer iletişim kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz.

16 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page