top of page
Kanunların Gözden Geçirilmesi

MAKALELER

HAKSIZ FİİL TAZMİNATINDA TAHRİK İNDİRİMİ


Yargıtay 4. Hukuk Dairesi

2018/4616 E. ,

2019/3005 K.


ÖZET: Haksız tahrikin kabulü halinde maddi tazminattan tahrik indirimi oranında, manevi tazminattan ise matematiksel olmamak koşuluyla uygun bir indirim yapılması gereklidir. Ceza dosyasının sonucuna göre karar verilmesi gerekir.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... ve diğerleri aleyhine 06/08/2013 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; maddi tazminat isteminin davalılardan ... yönünden reddine, diğer davalılar yönünden kabulüne; manevi tazminat isteminin ise tüm davalılar yönünden kısmen kabulüne dair verilen 10/05/2018 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

1-Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Davacının diğer temyiz itirazlarına gelince; a-Dava, kasten yaralama ve hakaret nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, maddi tazminat isteminin davalılardan ... yönünden reddine, diğer davalılar yönünden kabulüne; manevi tazminat isteminin ise tüm davalılar yönünden kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı olay tarihinde davalılardan ...'in kendisine telefonda küfretmesi üzerine, davalının bulunduğu internet kafeye konuşmak için giderek neden küfrettiğini sorduğunu, konuşma sırasında diğer davalıların da yanlarına gelerek saldırdığını, olay nedeniyle kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığını, 20 gün iş göremezlik raporu aldığını, uzun süre tedavi gördüğünü, bu olay nedeniyle ceza yargılaması yapıldığını belirterek maddi ve manevi tazminat talep etmiştir. Davalılar, davanın reddedilmesi gerektiğini savunmuşlardır.

Mahkemece, bozma ilamı öncesi verilen 02/04/2015 günlü kararda; davacı ...'ın davalı ...'e karşı kasten yaralama suçunu işlemesi ve bu durum dahilinde kusurlu oluşu tazminat hesabının takdirinde dikkate alınarak davalı ...'in sorumluluğunda bir miktar takdiri indirime gidilmiş ve 14.250,00 TL olan maddi zararın 5.000 TL'lik kısmı ile sorumlu tutulmuş, davalı ... hakkında ise herhangi bir indirim yapılmamıştır.

Kararın davalılar ... ve ...tarafından temyizi üzerine Dairemizce; Yargıtay 3. Ceza Dairesince sanık ... lehine TCK'nın 29. maddesi gereğince haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışmasız bırakılması nedeniyle bozma kararı verildiği ve dosyanın henüz kesinleşmediği, haksız tahrikin kabulü halinde maddi tazminattan tahrik indirimi oranında, manevi tazminattan ise matematiksel olmamak koşuluyla uygun bir indirim yapılmasının gerekli olduğu, ceza dosyasının sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmedilmiştir.

Mahkemece, Dairemizin 24/11/2016 gün, 2015/8835 esas, 2016/11582 karar sayılı bozma ilamına uyulduğu belirtilerek, davacının davalı ...'in işyerine giderek davalı ...'in yüzüne yumruk vurmak suretiyle ilk haksız hareketi yapması hali tahrik unsuru olarak kabul edilmekle maddi tazminattan indirim yapılarak 14.250,00 TL olan maddi zararın 3.562,50 TL'lik kısmı ile sorumlu tutulması yönünde karar verilmiştir.

Dairemiz bozma kararında davalılardan ... hakkında haksız tahrik hükümlerinin ceza yargılamasında uygulanması halinde, bu davalı yönünden maddi tazminattan tahrik indirimi oranında, manevi tazminattan ise matematiksel olmamak koşuluyla uygun bir indirim yapılması gerekli olduğu açıklanmış olup, diğer davalı ... ceza davasında yargılanmadığı için hakkında haksız tahrik indirimi de yapılmamıştır. Bu nedenle davalı ... hakkında mahkemenin ilk kararında verilen hüküm bozma ilamı ile kesinleşmiş olup ayrıca haksız tahrik indirimi yapılmış olması doğru olmamıştır. Bu husus, usul ve yasaya uygun düşmediğinden, kararın bozulması gerekmiştir.

b-Davalılardan ... hakkında ise ceza mahkemesi kararı ile sabit olan 1/4 oranındaki haksız tahrik derecesi gözetilmeden, davalının sorumlu olduğu maddi tazminattan fazla miktarda indirim yapılmış olması doğru olmamış, ceza yargılamasındaki haksız tahrik indirimi oranı gözetilmeksizin hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın, yukarıda (2-a-b) numaralı bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, davacının diğer temyiz itirazlarının (1) numaralı bentte gösterilen nedenlerle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 22/05/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.


Konu ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz bu konuda tecrübeli olan avukatlarımızdan hukuki danışmalık alabilir, sorularınız ve detaylı bilgi için bize telefon, whatsapp, mail ve diğer iletişim kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz.


1.489 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page