top of page
Kanunların Gözden Geçirilmesi

MAKALELER

DEVRE MÜLK SÖZLEŞMELERİNDE GEÇERLİLİK ŞARTI NEDİR?

Güncelleme tarihi: 20 Ağu 2021Yargıtay 13. Hukuk Dairesi

2016/25519 E. ,

2019/11699 K.


"ÖZET: Devre mülk sözleşmesi resmi şekil şartına tabi olup resmi şekle uyulmadan yapılmış olan devre mülk sözleşmesi geçersizdir."


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.


K A R A R


Davacı, 11/01/2015 tarihinde davalı şirketin Bolu ilindeki devre mülküne ilişkin görüşme yaptığını, bu görüşme sonucunda bu devre mülkü torunları için alacağını, bu nedenle kullanma dönemlerinin bir kısmının sömestr tatilinde bir kısmının ise normal dönemlerde olması şartıyla kabul ettiğini, muhatap firmaya 1.000,00-TL peşinat ve ayda 200,00-TL ödemesi olan toplam 36 adet senet imzalayarak verdiğini, bu senetlerden ilk 4 aya ilişkin olanları ödediğini, toplam 1.800,00-TL ödemede bulunduğunu, ancak şirketin istediği sürelerde tatili ayarlamadığını, cayma hakkını kullanmak için davalı tarafa ihtarname gönderdiğini, ancak olumlu cevap alamadığını belirterek sözleşmenin iptali ile ödemiş olduğu toplam 1.800,00-TL'nin iadesini ve kalan senetlerin iptalini talep etmiştir.


Davalı, davanın reddini dilemiştir.


Mahkemece, davanın kabulü ile, taraflar arasındaki 11/01/2015 tarihli sözleşmenin iptaline, 1.800,00-TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davalının elinde bulunan ve davacı tarafından düzenlenmiş olan senetlerin iptaline, karar verilmiş; hükmün, davalı tarafından temyiz edilmiştir.


1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.


2-Davacı, devremülk satış sözleşmesinin iptali, ödediği bedelin iadesi ve sözleşme nedeniyle imzaladığını senetlerin iptali istemiyle eldeki davayı açmıştır. Mahkemece, sözleşmeden kısa bir süre sonra davacının cayma hakkını kullandığı, kendisine gönderilen sözleşmeyi de davalıya iade ettiği, dosya kapsamında davalının tesislerden yararlandığına ilişkin veya muayene ve tecrübe ettiğine ilişkin herhangi bir belgenin de bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Oysa ki, taraflar arasında imzalanan devremülk satış sözleşmesinin “sözleşmenin konusu” başlıklı 2. maddesinde 'İşbu sözleşmenin altında adları, soyadları ve adresleri ile imzaları bulunan kişiler (bundan böyle alıcı olarak anılacaktır) ile ... Grup Yapı Taah. ve İnş. Malz. San. Tic. Ltd. Şti. arasında (bundan böyle satıcı olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlarda bir “devremülk sözleşmesi ” düzenlenmiştir. Buna göre mesken olarak kullanılmaya elverişli ... ili, ... ilçesi, ... köyü, ... mevkiinde kain ve tapunun mercan ada 1 pafta 240 parselde kayıtlı 5002 m2 alanlı taşınmaz üzerinde yapılarak teslim edilecek olan 1. etap “... Termal Resort Spa”da 1 adet bağımsız bölümde bu sözleşme gereğince ortak malikler lehine yılın belli dönemlerinde müşterek mülkiyet payına bağlı olarak istifade edilmek üzere ve tapu siciline irtifak hakkı şeklinde tescil edilmek üzere devre mülk hakkı kurulması sağlamaktır.' şeklinde ifade edilen hükümle taraflar arasında devremülk satış sözleşmesi yapıldığı ve söz konusu sözleşmenin resmi şekil şartına tabi olduğu ve taraflar arasında imzalanan sözleşmenin resmi şekilde yapılmadığından geçersiz sözleşmeye dayalı olarak tarafların verdiklerini iade edecekleri gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, az yukarıda belirtilen hatalı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.


Ne var ki, yapılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması usulün 438/son maddesi gereğidir.


SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle yerel mahkemenin kararının gerekçesi yönünden düzeltilerek ONANMASINA, peşin alınan 29,20 TL kalan harcın davalıya iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 28/11/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Bu konuda tecrübeli olan avukatlarımızdan hukuki danışmalık alabilir, sorularınız ve detaylı bilgi için bize telefon, whatsapp, mail ve diğer iletişim kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz.

685 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page