top of page
Kanunların Gözden Geçirilmesi

MAKALELER

DAVA DİLEKÇESİNDE FAİZ İSTENMEMİŞ OLSA DA ISLAH DİLEKÇESİYLE ALACAĞIN TAMAMI İÇİN FAİZ İSTENEBİLİR


Yargıtay 8. Hukuk Dairesi

2018/3243 E. ,

2019/3483 K.


ÖZET: Dava dilekçesinde faiz talep edilmemiş olsa da ıslah dilekçesiyle alacağın tamamı için faiz talep edilebilir.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi DAVACI-K.DAVALI: ... DAVALI-K.DAVACI: ... ASIL DAVA TÜRÜ : Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil, Manevi Tazminat, Tapu KARŞI DAVA : Katkı Payından Kaynaklanan Tapu İptali Tescil, Olmazsa Alacak Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davalı lehine karşı dava tarihinden itibaren faize hükmedilmiş olup hükmün davacı-karşı davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü. KARAR Davacı-karşı davalı vekili, tarafların boşandıklarını, vekil edeninin kendisine ait 598 ada 7 parsel nolu taşınmazdaki daireden boşanma sırasında çocukları ile birlikte ayrılarak annesinin evine taşındığını, davalının ise konutta haksız olarak kalmaya devam ettiğini bildirerek davalının haksız el atmasının önlenmesine, taşınmazın teslimine, 2.3.2007 - 8.5.2007 tarihleri arası için 2.680,00 YTL işgal tazminatının ve 5.000,00 YTL manevi tazminatın fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı-karşı davacı vekili, müvekkilinin fuzuli şagil olarak değil, hak sahibi olarak aile konutunda oturduğunu, dava konusu dairenin tarafların ortak katkılarıyla alındığını, ancak tapunun davacı adına yapıldığını, bu bakımdan davanın reddi gerektiğini savunmuş; karşı dava olarak da davalı adına bulunan tapunun 1/2 oranında iptali ile karşı davacı adına tesciline, olmadığı takdirde rayiç değerinin tespit edilerek 1/2 oranında tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece verilen görevsizlik kararının Yargıtay 1. Hukuk Dairesince bozulması ve mahkemenin görevli olduğunun belirlenmesi üzerine yapılan yargılama sonucu verilen karar, Yargıtay 1. Hukuk Dairesince " karşı dava bakımından faiz isteği hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmemiş olması doğru değildir" gerekçesiyle karşı davada faize ilişkin olarak bozulmuş, bunun dışında kalan kısımlar onanmış olup, Mahkemece bozulan kısma ilişkin yargılamaya devam edilerek, karşı davada tahsiline karar verilen 67.500,00 TL'ye karşı dava tarihi olan 11.06.2007 tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesine karar verilmiş, hüküm davacı karşı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Asıl dava; el atmanın önlenmesi, ecrimisil ve manevi tazminat, karşı dava ise; katkı payından kaynaklanan tapu iptali ve tescil olmazsa alacak isteklerine ilişkindir. 1.Davacı-karşı davalı vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları, Yargıtay 1. Hukuk Dairesince onanan alacak kısmına ilişkin olup, kesinleştiğinden yerinde görülmemiştir.

2.Somut olayda karşı davada, dava değeri olarak gösterilen 7.000,00 TL için karşı dava dilekçesinde faiz talebi yoktur. Ancak ıslah dilekçesinde alacağın tamamına dava tarihinden itibaren faiz uygulanması talep edilmiştir. Islah edilen 60.500,00 TL'ye ıslah tarihi olan 05.08.2011 tarihinden itibaren faize hükmetmek gerekirken, alacağın tamamına dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesi doğru değildir.

Ne var ki, bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden bozma sebebi yapılmamış, hükmün aşağıda belirtilen kısmının HUMK'un 438/7. (HMK 370) maddesi uyarınca düzeltilerek onanması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (2) nolu bentte açıklanan nedenle davacı karşı davalı vekilinin faize ilişkin temyiz itirazlarının kabulü ile hükümde yer alan " Karşı davada tahsiline karar verilen 67.500,00 TL'ye karşı dava tarihi olan 11.06.2007 tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesine" ifadesinin çıkarılarak yerine "Islahla arttırılan miktar olan 60.500,00 TL'ye 05.08.2011 ıslah tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesine" ifadesinin yazılmasına, Yerel Mahkeme hükmünün 6100 sayılı HMK'nin geçici 3. maddesi yollaması ile HMK'nin 304. maddesi 1086 sayılı HUMK'un 438/7. fıkrası gereğince düzeltilmiş bu şekli ile ONANMASINA, taraflarca HUMK'un 440/I maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine 01.04.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.Sorularınız ve detaylı bilgi için bize telefon, whatsapp, mail ve diğer iletişim kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz.

4.100 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page