top of page
Kanunların Gözden Geçirilmesi

MAKALELER

DÖRT AYLIK BOŞTA GEÇEN SÜRE İÇİN TEMETTÜ VE JESTİYON PRİMİ HESABI DA YAPILMALIDIR.


YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

2016/11049 E.

2019/22460 K.


ÖZET: İşe iade davasının sonucu olan dört aylık boşta geçen sürenin hesabında işçinin dört aylık devrede çalışıyormuş gibi değerlendirilmesi gerekeceğinden, boşta geçen süre içinn temettü ve jestiyon primi hesabı da yapılmalıdır.


A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin davalıya ait işyerinde 25.07.2003- 09.10.2009 tarihleri arasında en son müfettiş yardımcısı olarak çalıştığını, iş akdinin davalı işveren tarafından haklı ve geçerli neden olmadan feshedildiğini, müvekkili tarafından davalı işveren aleyhine...İş Mahkemesi’nin 2012/609 E. ve 2013/425 K. sayılı dosyası ile işe iade davası açıldığını, mahkemece müvekkilinin işe iadesine karar verildiğini, kararın Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleştiğini, davalı işyerinde çalışanlara, yılda 1 kez temettü ödemesi yapıldığını, ödemelerin kıstelyevm (çalışma süresi ile orantılı olarak) esasına göre ödendiğini, 4 aylık boşta geçen sürenin eklenmesi ile müvekkilinin 09.02.2010 tarihine kadar çalışmış gibi temettü alacağına hak kazandığını, ayrıca 2009 yılına ait temettünün de ödenmediğini, yine her yılın 1 Nisan günü tüm çalışanlara jestiyon primi ödemesi yapıldığını, müvekkiline 2009 yılının tamamına ve boşta geçen sürenin ilavesi ile 09.02.2010 tarihine kadar olan süreye karşılık gelen primin ödenmediğini, müvekkili tarafından davalı işveren aleyhine temettü ile jestiyon priminin tahsili için İstanbul 2. İcra Müdürlüğü’nün 2014/5081 Esas sayılı dosyası ile icra takibine geçildiğini, davalı işverenin takibe itiraz ettiğini ve takibin durduğunu ileri sürerek, davalı işveren tarafından icra takiplerine yapılan itirazların iptali ile takibin devamına ve icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.


B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacı tarafın, davaya konu icra takibinde sadece 01.04.2010 tarihinde ödenmesi gereken temettü ve jestiyon prim alacağı talebinde bulunduğunu, iş bu davada ise 2009 yılına ait alacakları da talep ettiğini, buna muvafakatlerinin olmadığını, davacının 09.10.2009 tarihinden sonra herhangi bir çalışmasının bulunmadığını, bu nedenle yılın tamamı için alacak talebinde bulunamayacağını, davacının jestiyon primi temettü talep edebilmesi için performansının yeterli olması, satış hacmi veya çalışma başarısının yeterli olması, ödeme tarihinde çalışıyor olması gerektiğini, davacının bu şartları taşımadığını, bu ödemelerin davalı işverenin takdirinde olduğunu, davacının yeterliliğe ilişkin sınavda da başarılı olamadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.


C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci: Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.


D) Temyiz: Kararı taraflar temyiz etmiştir.


E) Gerekçe: 1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin tüm davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 2-Davacı işçi davalı banka tarafından şirket ana mukavelesi ile Toplu İş Sözleşmesine göre ödenmesi gereken jestiyon primi ve temettü alacaklarının tahsili talebiyle icra takibi yapmış, davalının itirazı üzerine işbu itirazın iptali davası açılmıştır. Mahkemece isteklerin kısmen kabulüne karar verilmiş, geçersizliğine karar verilen fesih tarihinden itibaren boşta geçen 4 aya kadar süre için her iki istekle ilgili hesaplama yapılmamış ve bu yöndeki talep reddedilmiştir. Feshin geçersizliğinin tespiti ile eski işine iadesine karar verilmesi durumunda işçinin boşta geçen en çok 4 aya kadar süre içinde çalışıyormuş gibi değerlendirilmesi gerekir. Bu durumda boşta geçen süre için de temettü ve jestiyon primi hesabı yapılarak isteklerle ilgili hüküm kurulmalıdır.


SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 16.12.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Yalçıner & Erol Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İş Hukuku alanında Türkiye'nin her yerinde müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız. Bu konuda tecrübeli olan avukatlarımızdan hukuki danışmalık alabilir, sorularınız ve detaylı bilgi için bize telefon, whatsapp, e-posta ve diğer iletişim kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz.

265 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page