top of page
Kanunların Gözden Geçirilmesi

MAKALELER

BİR KİMSENİN İHTARNAMEDEKİ BEYANLARI KENDİSİNİ BAĞLAR


YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

2017/12334 E.

2019/19303 K.


ÖZET: Bir kimsenin ihtarnamesindeki beyanları kendisini bağlar.


A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının 13.11.2012 tarihinde haksız olarak işten çıkarılması ve açılan işe iade davası sonucunda davacının işe iadesine karar verildiğini, davacının işe iade için başvurusu üzerine davalı banka tarafından davacının işe başlatılmayacağının 20.05.2013 tarihinde bildirildiğini, 4 aylık ücret ve işe başlatmama tazminatının ödendiğini, ancak kıdem ve ihbar tazminatı farklarının ve kullanmadığı yıllık izin alacaklarının tam olarak ödenmediğini, en son brüt ücretinin 5.415.00 TL olduğunu iddia ederek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 3.359,00 TL kıdem tazminatı, 625,00 TL ihbar tazminatı, 1.000,00 TL yıllık izin ücreti olmak üzere toplam 4.984.00 TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesini talep ve dava etmiştir.


B) Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili, davacının 12.04.1988 tarihinden 13.11.2012 tarihine kadar davalı bankada çalıştığını, davacının çalışma süresine ait kıdem ve ihbar tazminatının son maaşı üzerinden hesaplandığını ve ödendiğini, bu konuda davacının bir itirazının bulunmadığını, ayrıca işe iade davası sonrası davacıya maaş zammı yapılmak ve ikramiyeleri de eklenmek suretiyle çalışmadığı dönemlere ait ücreti ve işe başlatmama tazminatının ödendiğini, yıllık izin ücretlerinin ödenmesi dolayısıyla fark oluşmadığını savunarak açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.


C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.


D) Temyiz: Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.


E) Gerekçe:


1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.


2- Davacı vekili dava dilekçesinde süre belirtmeden yıllık ücretli izin alacağı talep etmiş, Mahkemece, 3. ek bilirkişi raporunda hesaplanan 87 gün karşılığı izin ücretini gerekli mahsupları yaparak hüküm altına almış ise de, davacı tarafından davalı işverene gönderilen Antalya 16. Noterliği’nin 29/04/2013 tarih ve 12388 yevmiye numaralı ihtarnamede “70 gün izni bulunduğu”belirtilerek bunun karşılığının ödenmesinin talep edildiği görülmüştür. Davacı bu ihtarnamedeki 70 gün ile bağlıdır. Her ne kadar davacı vekili, dosyada mevcut dilekçesinde bu hususta “70 günden az olmamak üzere izni bulunmaktadır” açıklamasında bulunmuş ise de ihtarnamede bu şekilde açıklama olmayıp kullanılmayan izin süresi tereddütsüz bir şekilde 70 gün olarak açıklanması karşısında davacı vekilinin bu açıklamasının sonuca etkisi yoktur. Yapılacak iş 70 günlük izin süresini hesaplayıp gerekli mahsupları yaparak bakiye izin ücretlerine hükmetmektir.


SONUÇ Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 06/11/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.Konu ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz bu konuda tecrübeli olan avukatlarımızdan hukuki danışmalık alabilir, sorularınız ve detaylı bilgi için bize telefon, whatsapp, mail ve diğer iletişim kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz.


35 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page