top of page
Kanunların Gözden Geçirilmesi

MAKALELER

BANKA ŞUBESİ MÜDÜRÜ FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEP EDEBİLİR Mİ?


Yargıtay 22. Hukuk Dairesi

2017/13338 E. ,

2018/1735 K."ÖZET: Banka Şubesi Müdürünün fazla çalışma ücreti talep etmesi mümkün değildir.""İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : ALACAK


Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


Y A R G I T A Y K A R A R I


Davacı isteminin özeti:

Davacı vekili, iş akdinin işveren tarafından feshedildiğini, ... 6. İş Mahkemesinin 2012/1018 esas dosyası ile işe iade davası açtıklarını karara çıktığını süresi içerisinde başvuru yapılmasına rağmen müvekkilinin işe alınmadığını beyanla kıdem, ihbar, işe başlatmama tazminatı, fazla çalışma, yıllık izin ve ikramiye alacaklarını istemiştir.


Davalı cevabının özeti:

Davalı vekili davacının iş akdi sona erdirilirken tüm alacaklarının ödendiğini beyanla davanın reddini talep etmiştir.


Mahkeme kararının özeti:

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.


Temyiz:

Karar süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Gerekçe:


1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.


2-Davacı işçinin fazla mesai yapıp yapmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.


Somut olayda davacı işçi, davalı işyerinde 16.12.1986-18.10.2012 tarihleri arasında şube müdürü olarak çalışmıştır. Mahkemece hükme esas teşkil eden bilirkişi raporunda fazla mesai alacağı, tanık beyanlarına göre davacının haftanın 2 günü 09.00-18.00 saatleri arası günde 8 saatten, haftanın 3 günü de 09.00-20.00 saatleri arası günde 9,5 saatten 28,5 saat olmak üzere toplamda 44,5 saat çalıştığı; ayda 2 Cumartesi günü de , 10.00-16.00 saatleri arası yarım saat ara dinlenmesi dışında 5,5 saat çalışarak ayda 2 hafta için 50 saat çalışarak 5 saat fazla çalışma yaptığının kabulü ile hesaplanmıştır.


Dosya içeriğine göre davacının şube müdürü olarak çalıştığı, taraf tanık anlatımları, yapılan işin niteliği, davacının görevi ve dosya kapsamı dikkate alındığında davacının mesaisini kendisi belirleyebilecek durumda olduğu anlaşılmakla fazla mesai alacağının reddi yerine kabulü hatalıdır.


SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 05.02.2018 tarihinde oy birliği ile karar verildi.


Bu konuda tecrübeli olan avukatlarımızdan hukuki danışmalık alabilir, sorularınız ve detaylı bilgi için bize telefon, whatsapp, mail ve diğer iletişim kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz.

8 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page